කවදාද ෆෙඩෝරා එන්නේ……

ෆෙඩෝරා 13 වන නිකුතුව “GODDARD” සංකේත නාමය යටතේ නිකුත් වීමට නියමිතයි. ටික කලකට පෙරද මම බ්ලොග් සටහනක් මේ ගැන ලියුවෙමි. කලින් තිබුණු අයුරින් එය නිකුත් වීමට තිබුනේ 2010 මැයි මස 18 වන දිනයි. නමුත් Fedora දැන් පුරුද්දක් කරගෙන සිටින දිගින් දිගටම දිනය පසු කෙරීමේ ක්‍රියාවලිය නිසා නැවතත් එය පමා වී ඇත. මම කලින් වර මෙන් දිනයක් පවසන්නේ නැත. මෙහි පහලින් දක්වා ඇති බැනරය ඔවුන්ගේ කල සටහනට අනුව හැඩගැසෙන්නකි. YouTube වීඩියෝ වලට අනුව නම් මෙය භාවිතයට සුදුසු බවක් පෙන්නුවද, වෙලාවට වැඩක් කරන්නට බැරි කම නිසා තිබු විශ්වාසය පලුදු වූ බව නම් කිවිය යුතුය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s