අපේ විදුලි බල මණ්ඩලය

අනේ අපොයි, අපේ විදුලි බල මණ්ඩලය.
දිනකට දෙවරක් වරකට පැය බැගින් බැගින් විදුලිය ඇන හිටී….
මණ්ඩලයේ දුරකථනය අමතන්නට අපට නම් බැරිය, ඔවුන් කියනා පරිදි එතරම් ඇමතුම් ලැබෙනවලු….
කාගෙන්ද දන්නේ නැහැ
මේ අමනයන් කරන වැඩ බල බල අපිද ඇන තියාගෙන විදුලිය එන තුරු බලා සිටෙන්නෙමු.
මගේ බැටරිය තව 10%යි තියන්නෙ, ඒනිසා මේ බ්ලොග් එක මෙතනින් ඉවරායි….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s