අපේ විදුලි බල මණ්ඩලය

අනේ අපොයි, අපේ විදුලි බල මණ්ඩලය.
දිනකට දෙවරක් වරකට පැය බැගින් බැගින් විදුලිය ඇන හිටී….
මණ්ඩලයේ දුරකථනය අමතන්නට අපට නම් බැරිය, ඔවුන් කියනා පරිදි එතරම් ඇමතුම් ලැබෙනවලු….
කාගෙන්ද දන්නේ නැහැ
මේ අමනයන් කරන වැඩ බල බල අපිද ඇන තියාගෙන විදුලිය එන තුරු බලා සිටෙන්නෙමු.
මගේ බැටරිය තව 10%යි තියන්නෙ, ඒනිසා මේ බ්ලොග් එක මෙතනින් ඉවරායි….